Jon Beagan, Jesi Kim and Thomas Gilgenast present posters at the Penn Epigenetics Symposium